1. لیلا نجفیان رضوی , علل گرایش به ترجمه کتاب¬های تاریخی در عصر قاجار (با نگاهی به جریان های عمده ترجمه در ایران). پرویز حسین طلایی، لیلا نجفیان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  2. دکتر زینب امیدیان , لیلا نجفیان رضوی , بررسی چگونگی اوضاع تجاری خلیج فارس در دوران آل بویه , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  3. لیلا نجفیان رضوی , جایگاه موسم حج در مناسبات حسنیان و عباسیان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  4. لیلا نجفیان رضوی , برنامه درسی گرایش ارشد تاریخ تشیع: کمبودها؛ راهکارها , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹